Pływalnia: 44 683 45 51 \ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

Konkurs Wyciskania Wielokrotnego Sztangi

REGULAMIN

CEL
Popularyzacja i upowszechnianie aktywności ruchowej, jako formy zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców Radomska.

ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku

TERMIN I MIEJSCE
1. Zawody odbędą się w dniu 01 czerwca 2018 roku w Radomsku ul. Kościuszki 3.
2. Zgłoszenia w dniu zawodów od godz 14:00-17:00.
3. Nie przyjmuje się wpisowego.
4. Ważenie kobiet oraz mężczyzn w dniu zawodów.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnicy zawodów muszą spełniać następujące warunki:

- ukończony 16 rok życia w dniu zawodów,
- zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach (w przypadku braku badań zawodnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach),
- zawodnicy niepełnoletni startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

KATEGORIE
Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach:

– Mężczyźni do 75kg ,ciężar sztangi 40 kg i powyżej 75kg ,ciężar sztangi 60 kg,
– Kobiety do 75kg ,ciężar sztangi 20 kg i powyżej 75 kg ,ciężar sztangi 30 kg.

KONKURENCJA
Wyciskanie sztangi

- pozycja klasyczna leżąc na ławce, głowa, barki, pośladki przylegają do ławki, stopy całe na podłodze lub podstawkach, stopa/stopy mogą się przemieszczać po podłodze lub podstawkach, ale nie wolno ich odrywać od podłoża,
- podczas wyciskania można używać pasa, rękawiczek, rękawiczek z owijkami na nadgarstki, taśmy na nadgarstki oraz magnezji. Wszelkie inne ściągacze między innymi na staw łokciowy są niedozwolone,
- ruchy pełne, dotknięcie klatki piersiowej i pełen widoczny wyprost w stawach łokciowych, a tym samym możliwy do sędziowania wyprost,
- rozstaw dłoni nie może przekroczyć 81 cm mierząc pomiędzy palcami wskazującymi
- sędzia nie zalicza powtórzenia w przypadku braku kontaktu sztangi z klatką, braku widocznego wyprostu ramion.

KLASYFIKACJA
Zwycięzcą zostanie osoba posiadająca największą liczbę powtórzeń. W przypadku uzyskania takiej samej liczby powtórzeń przez zawodników wygrywa zawodnik lżejszy.

NAGRODY
- puchary, nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- wszelkie kwestie sporne nie poruszone w regulaminie rozstrzyga sędzia główny,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki i kradzieże zaistniałe w czasie trwania zawodów,
- wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń do organizatora w razie zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych w czasie trwania imprezy,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie,
- zaakceptowanie regulaminu upoważnia do udziału w zawodach,
- ciężar według załączonej tabeli,
- uczestnicy podpisując oświadczenia przygotowane przez organizatora wyrażają zgodę na upublicznienie wizerunku w materiałach medialnych imprezy oraz zezwalają na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

DANE OSOBOWE
1.Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , adres 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, zwany dalej: "Administratorem". Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego administratora bezpieczeństwa informacji a po 25 maja 2018r. inspektora ochrony danych, pisząc na adres: 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 lub telefonując pod numer: 44 683 58 44.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Konkursu Wyciskania Wielokrotnego Sztangi.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. Konkursie.
5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
6. Administrator przekaże dane osobowe tylko tym odbiorcom, którzy uczestniczą w realizacji lub promocji w/wym. Konkursu.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Osoba podająca swoje dane osobowe ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje uczestnikowi konkursu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o dane osobowe uczestnika Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

UWAGA: Dodatkowo konkurs podciągania na drążku na ilość powtórzeń i przwracania opony na czas (30s), dla wszystkich chętnych kobiet i mężczyzn, odbędzie się w tych samych godzinach co wyciskanie tj. 14:00-17:00.

Mapa obiektów

Partnerzy

Społeczność


MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

e-mail: mosir@radomsko.pl
Godziny otwarcia
Biuro MOSiR:
Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Pływalnia:
Pon-Pt: 7:00 - 22:00
Ostatnie wejście: 20:45
więcej info>

Sauna:
Pon-Pt: 16:00 - 22:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Niedziela: 13:00 - 20:00
Ważne numery
Biuro: 44 683 58 44
Orlik: 667 920 205
Korty: 505 649 843
Pływalnia (po 16.00): 44 682 45 51
© 2019 MOSiR Radomsko