Pływalnia: 44 683 45 51 \ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

II Radomszczański Bieg Ekstremalny

REGULAMIN II RADOMSZCZAŃSKIEGO BIEGU EKSTREMALNEGO ORGANIZOWANEGO W DNIU 06.10.2018 ROKU

I. CELE IMPREZY


Organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego mającego na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia:

1. Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej.

2. Rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy.

3. Wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

4. Uczczenie 100 lecia odzyskania niepodległości Polski.

5. Wsparcie Fundacji „Sprzymierzeni z GROM”.

II. ORGANIZATOR


Organizatorem imprezy jest Miasto Radomsko i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku. Współpraca z Fundacją „Sprzymierzeni z GROM”

III. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW


Biegi ekstremalne to wydarzenia nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę i odporność psychiczną uczestników.

IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZ


1. Impreza odbędzie się 06.10.2018 roku na terenie miasta Radomsko, miejsce STARTU i METY przewidziano nad brzegiem zbiornika retencyjnego na Wymysłówku ul. Kombatancka.

2. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz w formie mailowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem biegu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

V. PRZESZKODY


Na trasie biegu głównego i biegu dla najmłodszych znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności
uzależniona jest od Organizatora biegu. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdą się na stronie internetowej MOSiR-u

Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód:

a) naturalne, takie jak m.in. bagna, stawy, rzeki, wzniesienia, góry, drzewa;

b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem czy lodem, schody.

VI. UCZESTNICTWO


1. Organizator przewiduje bieg główny na dystansie 10 kilometrów dla uczestników, którzy najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat.

2. Warunkiem udziału w biegu jest:

a) Przesłanie drogą elektroniczną na adres mosir@radomsko.pl zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz datę urodzenia uczestnika, oraz wpłacenie w kasie pływalni (ul.Leszka Czarnego 22) lub przelewem na konto MOSiR 08 1560 0013 2003 6902 5000 0001 opłaty startowej w wysokości 50 złotych;

Przed startem w Biurze Zawodów uczestnik podpisuje:
b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

c) Akceptacja udziału w biegu ekstremalnym na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia.

d) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu.

e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust.4.

3.Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:

- utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

- udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie.

- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, w tym na portalach
społecznościowych, na plakatach i bilbordach.

- emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

- publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

4. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom biegów sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

5. Organizator przewiduje otwarte biegi dla najmłodszych uczestników w wieku do 10 lat na dystansie 400 metrów z przeszkodami oraz bieg dla młodzieży w wieku od 11 do 18 lat na dystansie 1000 metrów z przeszkodami. Uczestnicy tych biegów nie będą klasyfikowani, liczyć się będzie ukończenie biegu – na mecie zawodnikom wręczane będą pamiątkowe medale.

Warunkiem udziału w tym biegu jest:
a) Przesłanie drogą elektroniczną na adres mosir@radomsko.pl zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko i datę urodzenia uczestnika;

Przed startem w Biurze Zawodów opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika podpisuje:
b) Wyrażenie zgody na udział podopiecznego w biegu oraz potwierdza przestrzeganie przez niego niniejszego Regulaminu.

c) Akceptację udziału w biegu ekstremalnym na własną odpowiedzialność.

d) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej.

e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust.4.

f) Zgoda na udział w biegu podpisana przez przedstawiciela ustawowego, rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika.

6.Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:

- utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

- udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie.

- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, w tym na portalach społecznościowych, na plakatach i bilbordach.

- emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

- publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

7.Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom biegów sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

VII. ZASADY ZAPISÓW


1. Warunkiem zapisania się na biegi jest przesłanie drogą elektroniczną na adres mosir@radomsko.pl zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, datę urodzenia uczestnika oraz uiszczenie wpisowego w kasie pływalni MOSiR ul. Leszka Czarnego 22 lub na konto nr 08 1560 0013 2003 6902 5000 0001.

2. Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do 28.09.2018 roku.

3. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają zapisu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

4. Zapisy online zamykane są na 7 dni przed biegiem. Po tym terminie Uczestnik może dokonać zapisu wyłącznie w Biurze Organizatora biegu.

5. Warunkiem zapisania się na bieg dla najmłodszych jest przesłanie drogą elektroniczną na adres mosir@radomsko.pl zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, datę urodzenia.

6. Bieg dla najmłodszych jest darmowy, zapisanie dziecka do dnia 28.09.2018 roku gwarantuje medal pamiątkowy.

VIII. OPŁATA STARTOWA


1. Wpisowe w wysokości 50 złotych należy wpłacić do dnia 28.09.2018 roku na konto MOSiR nr 08 1560 0013 2003 6902 5000 0001 lub w kasie pływalni MOSiR.

2. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty, nie ma możliwości zmiany danych Uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę.

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi a późniejsza rejestracja nie gwarantuje uczestnikowi otrzymania pakietu startowego.

IX. ŚWIADCZENIA


W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:
a) prawo wzięcia udziału w biegu.

b) zestaw startowy (koszulka pamiątkowa biegu typu rashquard z długim rękawem, napój izotoniczny, posiłek regeneracyjny).

c) upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu (np. medal), przy czym otrzymuje go tylko Uczestnik, który dotrze do mety; warunkiem otrzymania nie jest pokonanie wszystkich przeszkód.

d) jeden punkt z wodą na trasie biegu.

e) podstawową opiekę medyczną.

f) prawo pozostawienia rzeczy podręcznych na czas biegu w depozycie (regulamin depozytu znajduje się na stronie internetowej Organizatora).

X. KLASYFIKACJE


1.Organizator przyznaje nagrody finansowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc (I m. - 150 zł, II m. - 100 zł, III m. - 50 zł) w następujących kategoriach:

kobiety do lat 30
kobiety powyżej lat 30
mężczyźni do lat 30
mężczyźni powyżej lat 30

2. Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia także w innych kategoriach, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na podstronie Strony internetowej poświęconej danemu biegowi.

XI. BEZPIECZEŃSTWO


1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.

2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.

3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.

4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach lub butach z kolcami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko.

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować: iodradomsko@gmail.com.

3. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania listy startowej a także wyników biegu, w którym startował.

4. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu.

Partnerzy

Społeczność


MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

e-mail: mosir@radomsko.pl
Godziny otwarcia
Biuro MOSiR:
Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Pływalnia:
Pon-Pt: 7:00 - 22:00
Ostatnie wejście: 20:45
więcej info>

Sauna:
Pon-Pt: 16:00 - 22:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Niedziela: 13:00 - 20:00
Ważne numery
Biuro: 44 683 58 44
Orlik: 667 920 205
Korty: 505 649 843
Pływalnia (po 16.00): 44 682 45 51
© 2018 MOSiR Radomsko