Pływalnia: 44 683 45 51 \ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

II Radomszczański Bieg Ekstremalny

REGULAMIN II RADOMSZCZAŃSKIEGO BIEGU EKSTERMALNEGO ORGANIZOWANEGO W DNIU 06.10.2018 ROKU


I. CELE IMPREZY

Organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego mającego na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia:

1. Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej;
2. Rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy;
3. Wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

Uczczenie 100 lecia odzyskania niepodległości Polski.

Wsparcie Fundacji „Sprzymierzeni z GROM”.


II. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy jest Miasto Radomsko i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku. Współpraca z Fundacją „Sprzymierzeni z GROM”


III. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Biegi ekstremalne to wydarzenia nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę i odporność psychiczną uczestników.


IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZ

1. Impreza odbędzie się 06.10.2018 roku na terenie miasta Radomsko, miejsce STARTU i METY przewidziano nad brzegiem zbiornika retencyjnego na Wymysłówku ul. Kombatancka.
2. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem biegu.
Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.


V. PRZESZKODY

Na trasie biegu głównego i biegu dla najmłodszych znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od Organizatora biegu.
Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdą się na stronie internetowej MOSiR-u.
Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód:
a) naturalne, takie jak m.in. bagna, stawy, rzeki, wzniesienia, góry, drzewa;
b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem czy lodem, schody.


VI. UCZESTNICTWO

1. Organizator przewiduje bieg główny na dystansie 10 kilometrów dla uczestników, którzy najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat.
2. Prawo startu w biegu głównym mają osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia biegu ukończą 16 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia imprezy w Biurze Zawodów zgody na uczestnictwo w imprezie podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika. Wzór oświadczenia zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 3. Warunkiem udziału w biegu jest:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
c) Akceptacja udziału w biegu ekstremalnym na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia;
d) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;
e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust.4.

3.Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w ust. 2 lit. b-e, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4.Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:
- utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
- udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, w tym na portalach społecznościowych, na plakatach i bilbordach,
- emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
- publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

5.Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom biegów sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
6. Organizator przewiduje otwarte biegi dla najmłodszych uczestników w wieku od 3 do 12 lat na dystansie 400 metrów z przeszkodami oraz bieg dla młodzieży w wieku od 12 do 16 lat na dystansie 1000 metrów z przeszkodami. Uczestnicy tych biegów nie będą klasyfikowani, liczyć się będzie ukończenie biegu – na mecie zawodnikom wręczane będą pamiątkowe medale.
Warunkiem udziału w tym biegu jest:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
c) Akceptacja udziału w biegu ekstremalnym na własną odpowiedzialność.
d) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;
e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust.4.
f) Zgoda na udział w biegu podpisana przez przedstawiciela ustawowego, rodzica lub opiekuna prawnego

7.Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w ust. 6 lit. b-f, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8.Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:
- utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
- udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, w tym na portalach społecznościowych, na plakatach i bilbordach,
- emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
- publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

9.Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom biegów sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

 


VII. ZASADY ZAPISÓW

1.Warunkiem zapisania się na biegi jest przesłanie drogą elektroniczną na adres mosir@radomsko.pl zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, datę urodzenia uczestnika oraz uiszczenie wpisowego w kasie pływalni MOSiR ul. Leszka Czarnego 22 lub na konto nr 08 1560 0013 2003 6902 5000 0001.
2.Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do 28.09.2018 roku.
3.Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają zapisu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4.Zapisy online zamykane są na 7 dni przed biegiem. Po tym terminie Uczestnik może dokonać zapisu wyłącznie w Biurze Organizatora biegu.
5.Warunkiem zapisania się na bieg dla najmłodszych jest przesłanie drogą elektroniczną na adres mosir@radomsko.pl zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, datę urodzenia.
6. Bieg dla najmłodszych jest darmowy, zapisanie dziecka do dnia 28.09.2018 roku gwarantuje medal pamiątkowy.


VIII. OPŁATA STARTOWA

1.Wpisowe w wysokości 50 złotych należy wpłacić do dnia 28.09.2018 roku na konto MOSiR nr 08 1560 0013 2003 6902 5000 0001 lub w kasie pływalni MOSiR .
2.Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty, nie ma możliwości zmiany danych Uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę.
3.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi a późniejsza rejestracja nie gwarantuje uczestnikowi otrzymania pakietu startowego.


IX. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:
a) prawo wzięcia udziału w biegu;
b) zestaw startowy (koszulka pamiątkowa biegu typu rashquard z długim rękawem, napój izotoniczny, posiłek regeneracyjny);
c) upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu (np. medal), przy czym otrzymuje go tylko Uczestnik, który dotrze do mety; warunkiem otrzymania nie jest pokonanie wszystkich przeszkód;
d) jeden punkt z wodą na trasie biegu;
e) podstawową opiekę medyczną;
f) prawo pozostawienia rzeczy podręcznych na czas biegu w depozycie (regulamin depozytu znajduje się na stronie internetowej Organizatora).


X. KLASYFIKACJE

1.Organizator przyznaje nagrody finansowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc (I m. - 150 zł, II m. - 100 zł, III m. - 50 zł) w następujących kategoriach:
- kobiety do lat 30
- kobiety powyżej lat 30
- mężczyźni do lat 30
- mężczyźni powyżej lat 30

2. Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia także w innych kategoriach, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na podstronie Strony internetowej poświęconej danemu biegowi.XI. BEZPIECZEŃSTWO

1.Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.
2.Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe
urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
3.Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.
4.Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach lub butach z kolcami.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia.


XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko.
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować: iodradomsko@gmail.com.
3.Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania listy startowej a także wyników biegu, w którym startował.
4.Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
6.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu.

 

 

 

Mapa obiektów

Partnerzy

Społeczność


MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

e-mail: mosir@radomsko.pl
Godziny otwarcia
Biuro MOSiR:
Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Pływalnia:
Pon-Pt: 7:00 - 22:00
Ostatnie wejście: 20:45
więcej info>

Sauna:
Pon-Pt: 16:00 - 22:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Niedziela: 13:00 - 20:00
Ważne numery
Biuro: 44 683 58 44
Orlik: 667 920 205
Korty: 505 649 843
Pływalnia (po 16.00): 44 682 45 51
© 2019 MOSiR Radomsko