Pływalnia: 44 683 45 51 \ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

Fabryka Siły

Regulamin i zgłoszenie uczestnictwa III Radomszczańskiego Biegu Ekstremalnego.

REGULAMIN III RADOMSZCZAŃSKIEGO BIEGU EKSTERMALNEGO ORGANIZOWANEGO W DNIU 10.08.2019 ROKU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO POBRANIA [TUTAJ]


I. CELE IMPREZY
Organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego.
Propagowanie aktywności ruchowej, która wymaga połączenia: umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej, rywalizacji z umiejętnością   
współpracy, wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.
Uczczenie Święta Wojska Polskiego.
Wsparcie Fundacji „Sprzymierzeni z GROM – bieg poświęcony jest weteranom, którzy utracili zdrowie w czasie wykonywania działań bojowych w kraju i poza jego granicami.
Promocja Radomska jako miejsca ciekawych wydarzeń sportowych.

 

II. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy jest Miasto Radomsko i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku.
Współpraca z Fundacją „Sprzymierzeni z GROM”

 

III. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW
Biegi ekstremalne to wydarzenia nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest
wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie znajdują się
przeszkody, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę i odporność psychiczną uczestników.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZ
1.Impreza odbędzie się 10.08.2019 roku na terenie miasta Radomska, miejsce STARTU  i METY przewidziano nad brzegiem zbiornika retencyjnego na Wymysłówku,  ul. Kombatancka.
2.W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestnik,
zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie
internetowej oraz w formie mailowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem biegu.
Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora
dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

 

V. PRZESZKODY
Na trasie biegu głównego i biegu dla najmłodszych znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności  uzależniona jest od Organizatora biegu.
Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdą się na stronie internetowej MOSiR-u.
Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód:
a) naturalne, takie jak m.in. bagna, stawy, rzeki, wzniesienia, góry, drzewa;
b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem czy lodem, schody.

 

VI. UCZESTNICTWO
Organizator przewiduje bieg główny na dystansie 10 kilometrów dla uczestników, którzy najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat.
Prawo startu w biegu głównym mają osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia biegu ukończą 16 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia imprezy w Biurze Zawodów zgody na uczestnictwo w imprezie podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika, który to opiekun będzie obecny podczas trwania zawodów w punkcie startu i mety zawodów.                                                                                 
Warunkiem udziału w biegu głównym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego  (do pobrania
na stronie internetowej organizatora www.mosir.superstronywww.pl ) zawierającego wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu, akceptację udziału w biegu ekstremalnym  na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka związane ze sportami ekstremalnymi, wyrażenie  zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.
Organizator przewiduje OTWARTY BIEG DLA NAJMŁODSZYCH uczestników w wieku od 7 do 12 lat na dystansie 800 metrów z przeszkodami  -  Uczestnicy tego biegu nie będą klasyfikowani, liczyć się będzie ukończenie biegu – na mecie zawodnikom wręczane będą  pamiątkowe medale.
Warunkiem udziału w tym biegu jest wypełnienie w biurze zawodów formularza zgłoszeniowego zawierającego zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, akceptację udziału w biegu ekstremalnym  na własną odpowiedzialność, zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku uczestnika w przekazach            medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.  Zgoda na udział w biegu osoby niepełnoletniej musi zostać podpisana przez  przedstawiciela ustawowego, rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:
utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie, wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, w tym na portalach społecznościowych, na plakatach i bilbordach, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

 

VII. ZASADY ZAPISÓW

1.Warunkiem zapisania się na biegi jest przesłanie drogą elektroniczną na adres mosir@radomsko.pl zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, datę urodzenia, adres i numer telefonu uczestnika ( formularz zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej Organizatora www.mosir.superstronywww.pl ) oraz uiszczenie wpisowego ( 50 zlotych ) w kasie
pływalni MOSiR ul. Leszka Czarnego 22   lub na konto nr 08 1560 0013 2003 6902 5000 0001
(prosimy o umieszczenie w tytule wpłaty nazwy EXTREME 2019 oraz czytelne imię i nazwisko uczestnika zawodów).
2.Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do 02.08.2019 roku.
3.Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, przy czym
Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają zapisu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4.Zapisy online zamykane są na 7 dni przed biegiem. Po tym terminie Uczestnik może
dokonać zapisu wyłącznie w Biurze Organizatora biegu.
5.Warunkiem zapisania się na BIEG DLA NAJMŁODSZYCH jest przesłanie drogą elektroniczną na adres mosir@radomsko.pl zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, datę urodzenia.
6. Bieg dla najmłodszych jest darmowy, zapisanie dziecka do dnia 02.08.2019 roku gwarantuje medal pamiątkowy.

 

VIII. OPŁATA STARTOWA
1.Wpisowe w wysokości 50 złotych należy wpłacić do dnia 02.08.2019 roku na konto MOSiR nr  08 1560 0013 2003 6902 5000 0001 lub w kasie pływalni MOSiR Radomsko ul.Leszka Czarnego 22 .
2.Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty, nie ma możliwości zmiany danych Uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę.
3.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, a późniejsza rejestracja nie gwarantuje uczestnikowi otrzymania pakietu startowego.

 

IX. ŚWIADCZENIA
W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:
a) wytyczoną, oznakowaną i monitorowaną trasę biegu z ustawionymi przeszkodami;
b) zestaw startowy (koszulka pamiątkowa biegu typu rashquard z długim rękawem, napój izotoniczny, posiłek regeneracyjny);
c) medal pamiątkowy imprezy przy czym otrzymuje go tylko Uczestnik, który dotrze do mety;
d) jeden punkt z wodą na trasie biegu;
e) podstawową opiekę medyczną;
f) prawo pozostawienia rzeczy podręcznych na czas biegu w depozycie w Biurze Organizatora.

 

X. KLASYFIKACJE

1.Organizator przyznaje nagrody finansowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc  (I m. - 150 zł, II m. - 100 zł, III m. - 50 zł) w następujących kategoriach:
kobiety do lat 30
kobiety powyżej lat 30
mężczyźni do lat 30
mężczyźni powyżej lat 30
weteran (kategoria open w której klasyfikowani będą tylko funkcjonariusze służb mundurowych zarówno czynni jak i emerytowani za okazaniem legitymacji służbowej);
2. Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia także w innych kategoriach, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na podstronie Strony internetowej poświęconej danemu biegowi.


XI. BEZPIECZEŃSTWO
1.Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.
2.Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe
urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
3.Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.
4.Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach lub butach z kolcami.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek
działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia.

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22 tel. 44 6835844 , reprezentowany przez Dyrektora Marka Wyciszkiewicza;
2) z Inspektorem Ochrony Danych Jarosławem Olszowym można kontaktować się pod nr tel.
501 712 126 lub pod adresem poczty elektronicznej mail: iod2@radomsko.pl;
3) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit. a, b, c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i g RODO – (tj. zgody osoby, której dane dotyczą, realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy; przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego)
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu działalności instytucji, bądź zawartej umowy).
5) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 i 4,  dane osobowe mogą   być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych.
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

                                       
                                       
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO POBRANIA [TUTAJ]

Mapa obiektów

Partnerzy

Społeczność


MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

e-mail: mosir@radomsko.pl
Godziny otwarcia
Biuro MOSiR:
Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Pływalnia:
Pon-Pt: 7:00 - 22:00
Ostatnie wejście: 20:45
więcej info>

Sauna:
Pon-Pt: 16:00 - 22:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Niedziela: 13:00 - 20:00
Ważne numery
Biuro: 44 683 58 44
Orlik: 667 920 205
Korty: 505 649 843
Pływalnia (po 16.00): 44 682 45 51
© 2020 MOSiR Radomsko