Pływalnia: 44 683 45 51 \ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

Fabryka Siły

TREKKING Z MOSIR RADOMSKO

TREKKING NA JURZE 27.09.2020 SKAŁY RZĘDKOWICKIE

GÓRA ZBORÓW

REGULAMIN

CELE

– propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia;

– promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych;

– integracja mieszkańców Radomska wokół idei aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;

ORGANIZATOR

- Miasto Radomsko

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22

TERMIN I TRASA

– trekking na Jurze startuje 27 września 2020 roku o godzinie 10:00;

– miejsce zbiórki, start i zakończenie imprezy wyznaczono na parkingu do Skał Rzędkowickich (

pilotem dojazdu jest Artur Kwiatkowski tel. 505 620 307 );

– trasa trekkingu prowadzić będzie z parkingu Skał Rzędkowickich przez Skały Rzędkowickie do

ruin zamku Bąkowiec w Skarżycach a następnie przez Okiennik Mały oraz Podlesice na szczyt

Góry Zborów i do jaskini Głębokiej. Dalej powrót przez Skałę Sulmów na parking do Skał

Rzędkowickich;

– Dystans do pokonania pieszo – ok. 16 kilometrów;

WARUNKI UCZESTNICTWA

– uczestnikiem rajdu trekkingowego może być osoba, której stan zdrowia pozwala na podjęcie

całodniowej wędrówki pieszej leśnymi trasami turystycznymi w zróżnicowanym i pofałdowanym

terenie;

– osoby niepełnoletnie do 16 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką osoby

dorosłej, a osoby niepełnoletnie od 16 do 18 roku życia po okazaniu pisemnej zgody opiekuna

prawnego;

– organizator zaleca posiadanie podczas rajdu sportowego obuwia trekkingowego, plecaka

wyposażonego w zapas żywności, wody, naładowanego telefonu komórkowego, peleryny

przeciwdeszczowej;

– udział w rajdzie trekkingowym jest bezpłatny;

– podczas trekkingu obowiązuje uczestników nakaz stosowania reżimu sanitarnego COViD 19.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

– organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia NNW na czas rajdu;

– organizator zapewnia pilota rajdu i podstawową opiekę medyczną oraz piknik z kiełbaskami

na trasie trekkingu;

POSTANOWIENIA OGÓLNE

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i uszczerbek na zdrowiu

uczestników wynikłe z faktu udziału w rajdzie trekkingowym;

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne sprzętu i wyposażenia uczestnika

wynikłe z faktu udziału w rajdzie trekkingowym;

– organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku oraz danych osobowych

uczestników rajdu w celach promocji działań sportowo-rekreacyjnych MOSiR Radomsko

za pisemną zgodą uczestników;

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym

związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku

ul. Leszka Czarnego 22 tel. 44 6835844 , reprezentowany przez Dyrektora Marka Wyciszkiewicza;

2) z Inspektorem Ochrony Danych Jarosławem Olszowym można kontaktować się pod nr tel.

501 712 126 lub pod adresem poczty elektronicznej mail: iod2@radomsko.pl;

3) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego

z art. 6 ust.1 lit. a, b, c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i g RODO – (tj. zgody osoby, której dane

dotyczą, realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienie obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania

realizowanego w interesie publicznym, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i

wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie

prawa pracy; przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych

z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego)

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych

(tj. realizacji zadań wynikających z zakresu działalności instytucji, bądź zawartej umowy).

5) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 i 4, dane osobowe mogą

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami

danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych.

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych

w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie

obowiązującego prawa.

7) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem;

8) ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka

narusza RODO;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Mapa obiektów

Partnerzy

Społeczność


MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

e-mail: mosir@radomsko.pl
Godziny otwarcia
Biuro MOSiR:
Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Pływalnia:
Pon-Pt: 7:00 - 22:00
Ostatnie wejście: 20:45
więcej info>

Sauna:
Pon-Pt: 16:00 - 22:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Niedziela: 13:00 - 20:00
Ważne numery
Biuro: 44 683 58 44
Orlik: 667 920 205
Korty: 505 649 843
Pływalnia (po 16.00): 44 682 45 51
© 2020 MOSiR Radomsko