Pływalnia: 44 683 45 51 \ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

Fabryka Siły

REGULAMIN RAJDU „TOUR DE RADOMSKO” EDYCJA JESIEŃ 2020

RADOMSKO 4 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

 

ORGANIZATORZY

 

Miasto Radomsko

ul. Tysiąclecia 5

97-500 Radomsko

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Leszka Czarnego 22

97-500 Radomsko

Nadleśnictwo Radomsko

ul. Piłsudskiego 3

97-500 Radomsko

Rajd „Tour de Radomsko”, zwany dalej Rajdem to impreza rekreacyjna łącząca w sobie

elementy sportowe, krajoznawcze i turystyczne. Rajd rozgrywany jest w formule na

orientację. Zadaniem Uczestników jest odnajdywanie wyznaczonych

w terenie punktów kontrolnych z wykorzystaniem mapy. Rywalizacja polega na

odnalezieniu jak największej liczby punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie.

Na pokonanie trasy wyścigu wyznaczony jest limit czasu – 4 godziny. Uczestnicy Rajdu

wybierają trasę, na której chcą startować oraz czas startu w ramach czasu pracy biura

imprezy czyli w godzinach od 8:00 do 16:00.

CELE RAJDU

Promocja walorów turystycznych okolic Radomska

Propagowanie aktywnego, sportowego trybu życia, turystyki i rekreacji

Integracja mieszkańców Radomska i okolic wokół idei sportu i rekreacji

Popularyzacja rajdów rowerowych i biegów na orientację

Wyłonienie najlepszych zawodników rywalizacji sportowej

TRASY RAJDU

FAN – rekreacyjna trasa rowerowa dystans 25 km

PIECHUR – rekreacyjna trasa piesza dystans 15 km

BIEGACZ – sportowa biegowa trasa dystans 15 km

SZPRYCHA – sportowa trasa rowerowa dystans 60 km

 

PUNKTY KONTROLNE

 

W terenie trasę uczestnika wyznaczają punkty kontrolne w formie biało-pomarańczowych

lampionów. O rozmieszczeniu punktów kontrolnych Uczestnicy

dowiedzą się z map, które otrzymują od Organizatora przed startem. Swoją obecność na

punkcie kontrolnym Uczestnik potwierdza za pomocą perforatorów, którymi oznacza

odpowiednie miejsca na swojej karcie startowej. W przypadku braku na danym punkcie

kontrolnym lampionu z perforatorem należy telefonem komórkowym wykonać zdjęcie

punktu kontrolnego oraz telefonicznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora. Każdy

zawodnik powinien odwiedzić punkt kontrolny osobiście.

ZASADY UCZESTNICTWA I RYWALIZACJI

Uczestnicy pokonują trasy Rajdu siłą własnych mięśni na rowerach na trasie FAN

i SZPRYCHA, marszem lub biegiem na trasie PIECHUR i BIEGACZ.

Uczestnicy przybywają na start Rajdu w porze przez siebie wybranej, rejestrują się

wypełniając przygotowane przez organizatora stosowne zgłoszenia, oświadczenia i zgody

RODO, wybierają trasę, otrzymują pakiet startowy wraz z mapą i kartą startową z

wpisanym przez sędziego Rajdu czasem startu (dotyczy tras sportowych)

i wyruszają na trasę.

Na trasach rekreacyjnych nie będzie prowadzona klasyfikacja Uczestników.

Na trasach sportowych BIEGACZ oraz SZPRYCHA prowadzona będzie klasyfikacja

indywidualna Uczestników z podziałem na kategorie: kobieta, mężczyzna.

Każdy Uczestnik tras sportowych otrzyma w Biurze Rajdu numer startowy, kartę

startową wraz z uchwytem oraz mapę wybranej przez siebie trasy.

Każdy Uczestnik tras rekreacyjnych otrzyma w Biurze Rajdu kartę startową wraz z

uchwytem oraz mapę wybranej przez siebie trasy.

Uczestnik pokonujący trasę sportową BIEGACZ i SZPRYCHA

powinien oddać kartę startową niezwłocznie po przekroczeniu linii mety.

Czas mety liczony jest w momencie oddania karty przez zawodnika.

W klasyfikacji tras BIEGACZ i SZPRYCHA najważniejszym kryterium jest ilość

zaliczonych punktów kontrolnych, a następnie czas pokonania trasy.

Uczestnicy tras sportowych BIEGACZ i SZPRYCHA sklasyfikowani na pięciu

pierwszych miejscach w każdej kategorii otrzymają specjalne medale Rajdu.

Karty startowe wszystkich Uczestników Rajdu, którzy zaliczą komplet punktów

kontrolnych wezmą udział w losowaniu atrakcyjnego sprzętu i akcesoriów do turystyki i

rekreacji.

Uczestnicy, którzy rezygnują z udziału w Rajdzie w jego trakcie, zobowiązani są

poinformować o tym fakcie Organizatora ( np. telefonicznie ).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy ze względu na złe warunki

atmosferyczne.

Uwagi do wyników tras sportowych Rajdu można zgłaszać drogą mailową

mosir@radomsko.pl do 48 godzin po zakończeniu Rajdu. Po tym terminie wyniki

rywalizacji sportowej stają się oficjalne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE

 

Każdy Uczestnik wnosi przed startem w Rajdzie opłatę startową w wysokości 10 zł w

kasie MOSiR (w holu krytej pływalni przy ul.Leszka Czarnego 22).

Każdy pełnoletni Uczestnik bierze udział w Rajdzie „Tour de Radomsko” na własną

odpowiedzialność potwierdzając ten fakt podpisaniem stosownych dokumentów

przygotowanych przez Organizatora.

Osoby w wieku do 16 lat mogą startować w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub

opiekunów powyżej 21 lat, którzy biorą za nich pełną odpowiedzialność.

Osoby w wieku 16 – 18 lat mogą startować w Rajdzie pod opieką lub samodzielnie.

W przypadku samodzielnego udziału osoby te muszą Organizatorowi przedstawić pisemną

zgodę opiekunów prawnych na udział w Rajdzie.

Rajd odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego Uczestnicy zobowiązani

są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Uczestnicy zobowiązani są do

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad poruszania się po terenach

leśnych.

Organizator zaleca Uczestnikom sprawdzenie stanu technicznego sprzętu (rower),

jazdę w Rajdzie w kasku rowerowym oraz posiadanie wyposażenia: mapnik, kompas,

narzędzia do naprawy roweru, odpowiedni zapas wody i pożywienia.

Podczas rywalizacji obowiązuje Uczestników nakaz stosowania reżimu sanitarnego

COViD 19 oraz udzielania pomocy poszkodowanym innym Uczestnikom Rajdu.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Dostarczenie map z trasami Rajdu, numerów startowych, kart startowych z uchwytami.

Zorganizowanie dyżuru mobilnego ratownika medycznego w Biurze Rajdu.

Zorganizowanie punktu depozytowego dla Uczestników

Zorganizowanie posiłku regeneracyjnego.

Obsługa fotograficzna i medialna imprezy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania

Rajdu, dojazdu Uczestników na Rajd i powrotu z niego.

Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym

zakresie.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego

zmian.

Przez wzięcie udziału w Rajdzie Uczestnik/Opiekun potwierdza zapoznanie się

z nieniejszym Regulaminem.

W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora.

Mapa obiektów

Partnerzy

Społeczność


MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

e-mail: mosir@radomsko.pl
Godziny otwarcia
Biuro MOSiR:
Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Pływalnia:
Pon-Pt: 7:00 - 22:00
Ostatnie wejście: 20:45
więcej info>

Sauna:
Pon-Pt: 16:00 - 22:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Niedziela: 13:00 - 20:00
Ważne numery
Biuro: 44 683 58 44
Orlik: 667 920 205
Korty: 505 649 843
Pływalnia (po 16.00): 44 682 45 51
© 2020 MOSiR Radomsko